#kansRijk

De verleiding van georganiseerde criminaliteit is flink in opmars. Dat in combinatie met de toename van messengeweld en steekincidenten onder jongeren zorgt voor de noodzaak van een passende aanpak. Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden is de aanpak #kansRIJK ontwikkeld.

Wat is #kansRIJK?

Met #kansRIJK willen we de kennis van de jeugdreclassering en forensische problematiek om deze doelgroep (vroeg) te herkennen, en de inzet op criminogene factoren om verzwaring of herhaling te voorkomen, naar voren halen. Met andere woorden: onze forensische deskundigheid naar de voorkant organiseren zodat een gedwongen maategel niet nodig is, maar wel datgene gedaan wordt wat werkt om waardevol en duurzaam effect te creëren.

Zorgwekkende ontwikkeling en risicovol gedrag komt niet uit het niets. Onderliggende problemen en criminogene factoren kunnen in een eerder stadium waargenomen worden. Door onze forensische deskundigheid eerder in te zetten kan er vroegtijdig adequaat ingestoken worden op meerdere levensgebieden en hulp en zorg tijdig worden gestart, i.p.v. reprimandes en boetes en stapelingen van lichte zorg die geen duurzaam effect sorteren.

Risicovol delictgedrag zorgt voor een groot gevoel van onveiligheid in wijken, steden en maatschappij. Met het aanbod #kansRIJK kan de jeugdreclassering jarenlang opgebouwd specialisme wijkgericht inzetten. De Jeugdreclassering is al jaren een betrouwbare partner in de jeugdstrafrechtketen die graag met haar expertise het voorliggende veld wil versterken.

Bekijk ook deze video over #kansRIJK

Veelgestelde vragen over #kansRijk

 • Voor jongeren vanaf 12 jaar die vanwege meldingen of signalen van (groeps)overlast gevend en risicovol (delict)gedrag in aanraking zijn gekomen met:

  • De politie, wijkagent, melding groepsoverlast
  • Veilig Thuis
  • Jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk/basis hulp
  • Medewerkers in een basisvoorziening, onderwijs, welzijn, leerplicht ambtenaar
  • Sociale gebiedsteams en wijkteams, sociaal werkers/jongerenwerkers.
  • Consultatie en advies (samen enkelvoudige onderdelen uitvoeren en/of op huisbezoek)
  • Projectfinanciering (duur van inzet en project)
  • Productvorm (trajectbegeleiding duur 3 – 6 maanden)
  • Verklarende analyse en risicotaxatie: brengen de risico- en beschermende factoren gestructureerd in kaart, met expertise op ontwikkeling, delictgedrag en daaraan gekoppelde veranderingsprocessen. De uitkomst van de analyse zijn concrete voorwaarden voor de begeleiding in vrijwillig kader.
  • Adviseren en verwijzen: gericht op het opheffen van belemmerende factoren of het benutten van helpende factoren.
  • Activeren: motiverend beïnvloeden, progressiegericht werken. Vanaf de start de jeugdige perspectief bieden op schoolgang/dagbesteding. Beschermende verbindingen leggen tussen school, jeugdige en ouders. Alles in samenspraak met jongere en ouders.
  • Psycho-educatie: voorlichting geven over de achtergrond van strafbaar gedrag en schoolverzuim, in standhoudende factoren en veranderingsmogelijkheden.
  • Positioneren: concreet formuleren wat nodig is om schoolgang te creëren en welk gedrag hiervoor nodig is van jeugdige, ouders, school en andere betrokkenen.
  • Voorwaarden stellen: gericht op het wegnemen van zorgen (voor de toekomst) en het realiseren en borgen van o.a. schoolgang.
  • Volgen/monitoren/evalueren: volgen van het realiseren van voorwaarden en plan en (indien nodig) helpen realiseren en bijstellen van het plan.
  • Afsluiten: met een plan waarmee de jeugdige, ouders, netwerk en/of wijk/gebiedsteam (eventueel met specialistische hulp) verder kunnen. In het plan wordt geanticipeerd op terugval en welke acties dan nodig zijn.
 • Resultaten voor de jongeren
  • Wij bieden jongeren vroegtijdig een alternatief en zicht op een fijne toekomst.
  • Wij streven er samen met ouders en jongeren naar afglijden naar criminele netwerken te voorkomen.
  Resultaten voor de keten
  • Een wijkgericht aanbod vanuit de jeugdreclassering genaamd ‘#kansRIJK’.
  • Vanuit een wijkgericht aanbod kan er nog beter aangesloten worden bij het voorkomen van herhaling bij een veranderende doelgroep, het aanhaken op nieuwe ontwikkelingen en het verweven van deze ontwikkelingen in het aanbod.
  • Door kennis en kunde vanuit de jeugdstrafrechtketen naar voren te halen en meer in preventieve zin toevoegen in de vorm van advies of begeleiding aan jongeren die af dreigen te glijden. Hierdoor zal de effectiviteit van de aanpak toenemen en herhaling van risicogedrag voorkomen kunnen worden. Het uitdragen van kennis van de justitiële keten samen met de systeem/gezinsgerichte benadering helpt de hulpverlening in het voorveld om vroegtijdig te acteren.