Verantwoording

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JB&JR)  biedt hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar – bij henzelf of bij (één van) hun ouders – en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan. Meer informatie over ons.

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van Partners voor Jeugd is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren van William Schrikker JB&JR. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.
Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO Jeugdzorg.

Jaarverslagen & MVO

Ga via de link naar het jaarverslag over 2023. Een overzicht van onze jaarverslagen tot 2022 vind je op de website van Partners voor Jeugd. Op deze site lees je ook meer over hoe wij investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) via Social Return on Investment (SROI).

ANBI-status en donaties

William Schrikker JB&JR is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag je giften aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Fondsen

William Schrikker JB&JR ontvangt financiële ondersteuning van fondsen voor haar cliënten, zoals kleding, schoolartikelen, sportlessen en woninginrichting. Wij worden op dit moment gesteund door:

William Schrikker JB&JR is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Zakelijke gegevens

Officiële naam: William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
Publiek bekende naam: William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
KVK-nummer: 41200490
RSIN-Nummer: 002912892

De algemene inkoopvoorwaarden vindt u op de website van Partners voor Jeugd.

Postadres
Postbus 12685
1100 AR  AMSTERDAM
Telefoonnummer: 088-5260000
Email: info@wsg.nu