Over privacy bij William Schrikker

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JB&JR) voert jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit. Ook bieden we begeleiding aan gezinnen op verzoek van de gemeente. Voor deze taken verwerken wij persoonsgegevens van jou en jouw kind(eren). Dit zijn gegevens zoals je naam, adres en burgerservicenummer (BSN). Maar ook informatie over hoe het met jou en jouw kinderen gaat, welke zorgen er zijn en welke hulpverlening aan jou en jouw gezin geboden wordt.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Hier leggen we uit hoe we dat doen. Je kunt lezen waarom wij deze informatie verwerken en wat we daar mee doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en die van jouw kinderen.

Jouw privacy uitgelegd in een video

Privacyvragen & antwoorden

 • Als er zorgen zijn over jouw kind(eren) of jouw gezin of als jouw kind in aanraking komt met het jeugdstrafrecht kan de William Schrikker JB&JR bij jouw gezin betrokken raken. Wij bieden je dan begeleiding om samen met jou het thuis weer veilig te maken. Of om jouw kind te leren goede keuzes te maken. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken. Ook dit staat in de Jeugdwet (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet). Wij hebben een wettelijke plicht om gegevens over jou en je gezin te verwerken. Dat is de grondslag.

  William Schrikker JB&JR bewaart gegevens van jouw kind en jouw gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van jouw kind(eren) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier belangrijke inhoudelijke informatie die wij over jouw gezin hebben ontvangen of hebben verzameld. Die informatie heb je bijvoorbeeld zelf aan ons gegeven. Maar we krijgen ook informatie van anderen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, een school of huisarts. Bij verwerking van persoonsgegevens leggen we daarom vast waar de informatie vandaan komt. Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. William Schrikker JB&JR gaat zorgvuldig om met je gegevens.

  Het is in principe verboden om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens die te maken hebben met iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden als dat in de wet geregeld is. Voor William Schrikker JB&JR is dat in de uitvoeringswet AVG geregeld. Daarin staat dat wij gegevens over gezondheid en strafrechtelijke gegevens mogen verwerken (artikelen 30 lid 2 sub b en 33 lid 1 Uitvoeringswet AVG).

  Wij gebruiken deze persoonsgegevens om een goed beeld van jouw situatie te krijgen zodat wij jou en/of jouw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.

 • De jeugdzorgwerkers die betrokken zijn bij jouw begeleiding hebben toegang tot informatie in jouw dossier. Ook de jeugdzorgwerkers die ’s avonds of in het weekend bereikbaarheidsdienst hebben kunnen in jouw dossier kijken.

  Gedragswetenschappers en juristen die om advies gevraagd worden hebben ook toegang tot jouw persoonsgegevens om zo tot multidisciplinaire besluitvorming te komen. Leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) kunnen dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten. Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben medewerkers van de cliëntenadministraties toegang tot jouw dossier.

  De medewerkers van de William Schrikker JB&JR zijn verplicht tot geheimhouding.

  William Schrikker JB&JR voert, in samenwerking met hoge scholen en universiteiten, wetenschappelijk onderzoek uit. Ook onderzoeken we de geleverde dienstverlening. Het kan zijn dat jouw dossier uitgekozen wordt voor zo’n onderzoek. Wanneer onderzoekers toegang krijgen tot jouw dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting dat zij een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Ook zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportages nooit persoonsgegevens zijn opgenomen. In alle andere gevallen vragen wij jou vooraf of je wilt meewerken aan een specifiek onderzoek.

  Jaarlijks krijgt William Schrikker JB&JR bezoek van de accountant en het Keurmerk Instituut. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs (dus willekeurig) toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan mee te werken, inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Datzelfde geldt voor onderzoeken van de Nationale Ombudsman of Kinderombudsman of de Autoriteit Persoonsgegevens. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend.

 • William Schrikker JB&JR mag jouw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over jou opvragen. Zij doen dit alleen als jij daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Wanneer William Schrikker JB&JR jouw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij je dit van tevoren. De volgende situaties zijn uitzonderingen hierop. We vragen dan niet jouw toestemming en geven de gegevensverstrekking aan derden ook niet vooraf aan je aan:

  • William Schrikker JB&JR moet gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om jouw kind te beschermen.
  • Als het voor de begeleiding in het jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringskader nodig is, geeft William Schrikker JB&JR gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening of in de casusoverleggen in bijvoorbeeld de veiligheidshuizen of andere casusoverleggen. Voor de bijzondere persoonsgegevens geldt dat toestemming aan jou wordt gevraagd voor we deze aan anderen geven.
  • William Schrikker JB&JR mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
  • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor jou, jouw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen, kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens geven aan de politie.
  • William Schrikker JB&JRgeeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.
 • Dossier inzien

  Je kunt om inzage in jouw dossier vragen. Je kunt alleen gegevens inzien over jouzelf of over jouw kind waarover je gezag hebt. Gegevens over andere personen in het dossier kun je alleen inzien met toestemming van die ander.

  Inzien dossier door jeugdige:

  • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens de jeugdige doen.
  • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
  • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jeugdige nodig.
  • Naast inzage in jouw gegevens heb je ook recht op een afschrift van de persoonsgegevens. Je kunt vragen om kopieën van jouw persoonsgegevens uit het dossier.

   

  En verder:

  Je hebt, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

  1. Correctie van je persoonsgegevens wanneer feitelijke onjuistheden zijn opgenomen en het aanvullen van de persoonsgegevens als deze onvolledig zijn. Gaat het om een verschil in visie dan voegen wij uw visie toe aan het dossier.
  2. Verwijdering van jouw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn verwerkt of geen doel meer dienen (n.b. het houden van een archief valt volgens de Jeugdwet onder een gerechtvaardigd doel).
  3. Beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit kun je o.a. vragen als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (jouw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden).
  4. Verzet tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet).
 • Als je inzage en/of afschrift van jouw dossier wil dan kun je dit vragen aan uw jeugdzorgwerker of zijn leidinggevende. Je kunt dit het beste per email doen maar mondeling mag ook. Je geeft dan aan dat je inzage en/of een kopie wil van de gegevens die over jou bewaard worden, welke stukken je wil hebben en of je ook inzage wil in de gegevens van anderen, zoals jouw kinderen. Je krijgt dan binnen 4 weken een beslissing van ons op jouw verzoek.

  Als je van een van de andere rechten gebruik wilt maken , dan kun je dit ook laten weten aan de jeugdzorgwerker of zijn leidinggevende. Je kunt dit het beste per email doen. Je moet namelijk ook uitleggen waarom je het verzoek doet. Bijvoorbeeld uitleggen welke gegevens onjuist zijn en verbeterd moeten worden. Ook hierbij krijg je binnen 4 weken van ons een beslissing.

 • William Schrikker JB&JR is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit jouw dossier of het dossier van jouw kind ten minste 20 jaar te bewaren, maar niet langer dan 30 jaar na het meerderjarig worden van jouw kind.

  Vernietigen afgesloten dossiers
  Vanaf 1 januari 2025 gaat WSS JB&JR afgesloten dossiers vernietigen waarvan de bewaartermijn is verlopen. De bewaartermijn is de periode waarin WSS JB&JR een dossier verplicht moet bewaren. Voor een Jeugdreclasseringsmaatregel is de bewaartermijn 20 jaar. Voor een Ondertoezichtstelling en voor een Voogdijmaatregel is de bewaartermijn 30 jaar. De bewaartermijn gaat in na het meerderjarig worden van het kind. Dat is na de achttiende verjaardag.

  Let op. Wanneer de bewaartermijn van een dossier afgelopen is, kun je het dossier dus ook niet meer opvragen.
  Een paar dossiers worden niet vernietigd. Ook niet nadat de bewaartermijn is afgelopen. WSS JB&JR is namelijk verplicht om een paar dossiers te bewaren. Dit zijn er maar weinig. De kans dat dit het dossier van jou of jouw kind is, is dus klein. Heb je hier toch vragen over? Dan kun je die stellen via privacyjbjr@wsg.nu. Of via het algemene telefoonnummer van WSS JB&JR: 088-5260000. Vraag dan naar de privacycoördinator.

 • Vanaf 1 januari 2025 gaat WSS JB&JR afgesloten dossiers vernietigen waarvan de bewaartermijn is verlopen. De bewaartermijn is de periode waarin WSS JB&JR een dossier verplicht moet bewaren. Voor een Jeugdreclasseringsmaatregel is de bewaartermijn 20 jaar. Voor een Ondertoezichtstelling en voor een Voogdijmaatregel is de bewaartermijn 30 jaar. De bewaartermijn gaat in na het meerderjarig worden van het kind. Dat is na de achttiende verjaardag.

  Let op. Wanneer de bewaartermijn van een dossier afgelopen is, kun je het dossier dus ook niet meer opvragen.

  Een paar dossiers worden niet vernietigd. Ook niet nadat de bewaartermijn is afgelopen. WSS JB&JR is namelijk verplicht om een paar dossiers te bewaren. Dit zijn er maar weinig. De kans dat dit het dossier van jou of jouw kind is, is dus klein. Heb je hier toch vragen over? Dan kun je die stellen via privacyjbjr@wsg.nu. Of via het algemene telefoonnummer van WSS JB&JR: 088-5260000. Vraag dan naar de privacycoördinator.

 • De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

 • Als je het niet eens bent met de beslissing van ons op jouw verzoek, op grond van de AVG of over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG kan naar aanleiding van jouw standpunt een onafhankelijk advies geven. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens of het voor te leggen aan de rechter.

  William Schrikker  Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  Postadres

  Postbus 12685
  1100 AR Amsterdam

  Functionaris Gegevensbescherming

  Je kan de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan jou als aan de organisatie onafhankelijk advies.

  E-mail: FG@pvj.nl

  Of

  Postbus 12685
  1100 AR Amsterdam
  t.a.v. de functionaris gegevensbescherming

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Telefoonnummer: 088 – 1805 250
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 • Voor de privacyverklaring van Jeugdzorg Nederland klik je hier.

Misschien vind je dit ook interessant?

Jouw rechten

Meer informatie

Hulp als je niet tevreden bent

Meer informatie